Регионалната инспекция по околната среда и водите Русе е решила да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното предложение на „Топлофикация“ за реконструкция на блокове и парогенератори, така че те да могат да използват за гориво местни въглища и природен газ. То бе внесено през септември миналата година, след като дружеството се отказа от идеята си да гори сепарирани битови отпадъци (RDF).
Новото инвестиционно намерение включва използване на черни въглища, местни (лигнитни) въглища, обогатено енергийно гориво (ОЕГ), нефтени шисти и биомаса при експлоатацията на съществуващата горивна инсталация за производство на топлинна енергия, без промяна на разрешения капацитет от 744 MWth. 
Предвижда се изграждане на предкамерна скарна пещ към Парогенератор 5 за съвместно изгаряне на всички видове биомаса и оползотворяване на остатъците от изгарянето й.
Блок 4 ще бъде реконструиран за изгаряне на природен газ. До изграждането на сероочистващата инсталация той ще работи на газ със комин 2. В зависимост от цените на горивата се предвижда Блок 4 да бъде реконструиран и за изгаряне на твърдо гориво, като ще остане възможността да работи и с газово гориво.
Ще се изгради инсталация за очистване на димни газове, която ще позволи едновременна работа на три парогенератора (ПГ4 при основно гориво въглища, ПГ5 и ПГ7), извеждайки изходящите газови потоци през Комин 1.
 За Парогенератор 8 ще се внедрят нискоемисионни газови горелки и селективна некаталитична редукция с използване на урея, преди да е приключило изграждането на сероочистващата инсталация. Парогенератор 8 ще се експлоатира единствено с Комин 3.
Инвестиционното намерение включва и изграждане на слънчеви  колектори за подгряване на технологична вода в ТЕЦ „Русе-Изток“.