Областна администрация ще кандидатства за средства за укрепителни и възстановителни дейности на дигите в критично състояние по поречието на река Дунав. Предстои да се изготви проектно-сметна документация, която да бъде подадена пред Междуведомствената комисия за подпомагане към Министерски съвет. В тази връзка областният управител Галин Григоров свика спешно комисия, която да огледа критичните участъци на дигите между Сандрово и Нова Черна. Ще бъдат набелязани конкретни мерки и ще бъдат дадени предписания, за да не се допускат критични ситуации.
Вчера Галин Григоров и главният секретар на областна администрация Симеон Иванов огледаха на място дунавските диги и провериха състоянието им. От областта ще търсят също начин за оптимизиране на действията на компетентните институции, за да не се допуска нарушаване целостта на дигите при регламентирана сеч. Това може да стане включително и чрез иницииране на законодателни промени.