Производителите, чиито стопанства пострадаха от смъртоносни болести по животните като африканска чума при свинете, птичи грип или чума по овцете и козите, ще имат предимство пред останалите участници при кандидатстването по мерки от Програмата за развитие на селските райони. Това е предвидено в проекта на критериите за оценка, които се очаква да бъдат гласувани на заседанието на Комитета по наблюдение на ПРСР на 15 януари.
Най-много точки - 30, ще се начисляват при кандидатстване по подмярка 4.1 за инвестиции в техника и подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Приемът по подмярка 4.1 е планиран за март и април тази година. Максималната субсидия за един проект по нея е до 500 хил. евро.
Проектите по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от тематичната подпрограма (ТПП) ще се приемат в периода от края на януари до края на март тази година. Бюджетът е от 6 млн. евро и е предназначен само за малки животновъдни стопанства, които отглеждат свине, овце, кози или птици. Помощта за един проект ще бъде левовата равностойност на 15 хил. евро и ще се дават за развитието на тези стопанства. 
По 30 точки ще получават проектите при стопанства с по 9 свине майки, 85 кози майки,109 овце месо/мляко – 30 т., 782 бройлера или 539 кокошки носачки. Ако пък животните са убити в резултат на огнища от тези болести, тогава се дават още по 20 точки.