Община Русе стопира процеса по произвеждане на електроенергия от биоразградими отпадъци. Това се очакваше да стане възможно с изграждането на анаеробна инсталация за разделно събрани биораградими отпадъци, но обществената поръчка за проектирането й беше прекратена. Причината е, че в хода на обявената в началото на ноември процедура са постъпили множество запитвания за методиката за оценяването заради недостатъчна информация за подготовката на офертите. Непълната информация не може да се преодолее чрез писмени разяснения и затова е взето решение да се прекрати процедурата.
А иначе идеята е специалната инсталация да третира биоразградими отпадъци и така да произвежда електричество. Тя ще се изгради по пътя за Николово до регионалното депо, като в България до момента има само една такава инсталация и тя е в София. Всъщност Русе заедно с Благоевград и Бургас ще бъдат първите три общини след столична, които ще произвеждат ток от биоразградими отпадъци.
Освен от Русе инсталацията ще преработва отпадъци и от общините Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан и ще получава от тях биогаз, който ще се използва за производството на електричество и топлоенергия. Очаква се анаеробната инсталация, чийто капацитет ще й позволява да преработва 17 845 тона отпадъци, да помогне и за намаляване на депониран боклук. Проектът за изграждането й се финансира по европейската оперативна програма „Околна среда“.