През 2019 г. 84.4% от домакинствата в област Русе имат достъп до интернет в домовете си при средно 75.1% за страната. Спрямо предходната година е отбелязан ръст от 12.5 процентни пункта. По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на първо място в страната, изпреварвайки София(столица), в която този относителен дял е 83.0%, съобщи вчера Териториално статистическо бюро „Север“.
За достъп до интернет домакинствата използват мобилна връзка чрез мрежата на мобилните телефонни оператори и фиксирана кабелна връзка. По-активно използват глобалната мрежа домакинствата с деца.
74.7% от лицата на възраст между 16 и 74 навършени години използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично през свободното си време или по време на работа. Спрямо предходната година е регистрирано увеличение на ползвателите с 21.1 процентни пункта. Жените са малко по-активни при регулярното използване на интернет - техният относителен дял е 75.4%, при 74.0% за мъжете.
95.8% от хората с висше и 81.5% от хората със средно образование редовно използват интернет. Делът на ползвателите с основно или по-ниско образование е 42.4% от всички лица в тази категория.
Най-предпочитаното устройство за достъп до интернет извън дома или работното място е мобилният телефон (вкл. смартфон).
Относителният дял на лицата от областта, използващи глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната администрация и местното самоуправление през последните 12 месеца, е 23.1 % при 25.4 % средно за страната. В сравнение с миналата година се наблюдава нарастване със 7.6%  процентни пункта.