2360 земеделски стопани от Русенско имат време до края на годината, за да изберат как да се облагат доходите им в следващите 5 години. Те могат да се регистрират като земеделски производители или като еднолични търговци.
Правото на избор се упражнява с подаване на декларация в срок до 31 декември на предходната година. Изборът е валиден за 5-те последователни данъчни години и не е необходимо той да се потвърждава ежегодно с подаване на нова декларация. При облагане по реда, предвиден за едноличните търговци, регистрираните като земеделски стопани физически лица не могат да ползват правото за преотстъпване на данъка върху годишната данъчна основа.
Новорегистрираните през 2019 г. земеделски производители могат да изберат за същата година да се облагат с данък върху годишната данъчна основа по реда, предвиден за едноличните търговци, като изборът се декларира в годишната данъчна декларация. В случай, че желаят да продължат с този ред на облагане през 2020 г. и следващите четири години, е необходимо да подадат декларация в срок до 31 декември 2019 г. 
Декларацията се подава лично от земеделския стопанин или негов упълномощен представител в офиса на НАП по постоянен адрес на физическото лице. Декларацията може да се подаде по електронен път и по пощата.