До края на декември работниците или служителите трябва да представят необходимите документи пред своите работодатели по основното трудово правоотношение, ако искат чрез тях да ползват данъчните облекчения за деца, напомниха от НАП-Русе. Двете декларации - за ползване на данъчното облекчение за деца и за деца с увреждания, могат да бъдат намерени на интернет страницата на НАП - www.nap.bg. 
Данъчното облекчение за деца дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали в зависимост от броя на децата: с 200 лв. за едно, с 400 лв. - за две или с 600 лв. за три или повече ненавършили пълнолетие деца. Така че максималната полза от подаването на декларацията е 60 лева. Данъчното облекчение за деца с увреждания дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 или с над 50 на сто вид и степен на увреждане. И родителите да платят с 200 лева по-малко данък.
Освен чрез работодател, данъчното облекчение може да се ползва и е с подаване на годишната данъчна декларация за 2019 г. - до 30 април 2020 г. От миналата година не се изисква писмена декларация от другия родител, че той няма да ползва облекчението. Дадена е възможност двете облекчения - за деца и за деца с увреждания, да се ползват от двамата родители, когато доходите на единия не са достатъчни, за да ползва облекченията в пълен размер. В тези случаи разликата може да се ползва от другия родител чрез подаване на годишна данъчна декларация.