Утвърждаване и надграждане на установените отношения с Румъния и привличане на туристи и от други държави както от Европейския съюз, така и извън него като Молдова и Украйна ще бъдат основните цели на новата Областна стратегия за устойчиво развитие на туризма в региона за периода 2020 - 2030 година. На вчерашното заседание на работната група за разработването й начело със зам. областния управител Свилен Иванов стана ясно, че изготвянето на стратегията е към своя край. В началото на идната година тя трябва да бъде напълно завършена и съответно представена пред всички заинтересовани страни и пред обществеността. 
За успешното реализиране на стратегията към момента се извършва ситуационен анализ на туристическия пазар и оценка на потребностите, както и анализ на вътрешната и външна среда и съответно на силните и слабите страни, на възможностите и предизвикателствата пред региона като туристическа дестинация.
В подготвения документ подробно ще бъдат разписани приоритети, мерки и конкретен план за действие за постигане на заложените цели.