Времето за изказване от името на група на сесиите през новия мандат на общинския съвет ще се увеличи и от досегашните три минути ще се вдигне на 5 минути. Така съветниците ще получат възможност по-подробно и аргументирано да изказват вижданията на групите по важни за обществото въпроси. Това е една от съществените промени в правилника за дейността на местния парламент, който предстои да бъде гласуван на сесията на 5 декември. Очаква се прилагането му да остави в миналото експресно приключващите сесии и да доведе до повече публични дискусии.  

Предвиждат се и промени в постоянните комисии. В предходния мандат бяха 12, а сега ще са 11. Премахва се комисията по етика. Ще има отделна комисия по екология, в която досега се обсъждаха и точките, свързани със земеделие. Тези въпроси вече ще преминат към комисията по икономика, инвестиции и туризъм. Комисията по комунални дейности се разширява с транспорт и безопасност на движението, а към образованието и науката се добавят и иновации. Комисията по установяване на конфликт на интереси се променя на комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Без промени са комисиите по бюджет и финанси; териториално устройство и строителство; здравеопазване и социална политика; култура и религиозни въпроси; младежта и спорта; законност, обществен ред и сигурност. 
Друга съществена промяна е въвеждането на правило за предоставяне на извлеченията от протоколите на постоянните комисии преди сесия. В тях се съдържат изразените от комисиите становища, вместо да се докладват устно преди обсъжданията по всяка точка. 
Ще се увеличи също срокът за отправянето на питанията от общинските съветници. Досега те се правеха до 48 часа от началото на заседанието, а в новия мандат това ще става не по-късно от три работни дни.