Цената на земеделската земя в България ще продължи да се повишава, въпреки отчетения през 2013 г. спад в броя на сделките. Това е изводът в анализ за пазара на земя през 2013 г., публикуван от агроминистерството, по данни на Системата за агропазарна информация (САПИ).
Според авторите на анализа пазарът на земеделска земя в България продължава да бъде един от най-атрактивните и динамично развиващи се. Причините са прилагането на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС и непрекъснато растящият размер на субсидиите. През последните 3 години най-активни на пазара са били земеделските производители.
Чрез придобиване на собственост те решават много от проблемите, свързани с наемането на земи и съответно в участието в схеми за подпомагане по линия на еврофондовете. Изследванията на САПИ от 1998 г. насам сочат динамично увеличение както на броя на сделките, така и на пазарните цени, а също така и на рентните плащания.
За периода 2007-2009 г. са продадени 3,6 млн. дка ниви, а сделките са близо 374 хил. Средната пазарна цена в края на периода достига до 300 лв./дка. В периода 2010-2013 г. броят на сделките е 494 хил. за 5,153 млн. дка. Средната цена достига до 382 лв./дка - ръст от 27 на сто спрямо предходния период.
За периода 2010-2013 като цяло се отчита изключително активен пазар на земеделски земи, както и тенденция цената да расте. В началото на периода средната пазарна цена за страната е 321 лв./дка, а през 2013 г. е отчетен ръст от 34 на сто. Остава значителна диференциация в цената на земята по региони. Налице е сравнителна стабилност при наемните договори. Равнището на рентни плащания се увеличава, но в по-бавни темпове, спрямо динамиката при сделките.
През 2013 г. са сключени 117 727 сделки за 1 165 287 дка. В сравнение с 2012 г. сделките са с 20 на сто по-малко. Средната пазарна цена за страната е 429 лв./дка и това представлява ръст от 4,6 на сто спрямо 2012 година. Най-много сделки за периода са сключени в Северозападния район на страната - 31 267 на брой за 331 486 дка. Средната пазарна цена за региона е 380 лв./дка.
През 2013 г. се отчита активност на пазара на земеделски земи и в Североизточния район на страната. Сключени са 20 697 сделки за земя за 208 904 дка. Тези показатели са съотносими към равнището на 2012 г. Анализът сочи, че през 2013 г. се отчита изключително висок ръст на пазарните цени в района. Средната пазарна цена е 555 лв./дка и спрямо 2012 г. увеличението и с 14 на сто.
В Югоизточния район на страната намалява броят на сключените сделки и продадената земя през 2013 г. в сравнение с 2012 г. През 2013 г. са сключени 21 237 сделки за 210 368 дка земя. В сравнение с 2012 г. земята обект на покупко-продажба е с 36 на сто по-малко спрямо 2012 г. Равнището на пазарни цени се стабилизира и отчетената пазарна цена е 404 лв./дка.
Без особена промяна е активността на пазара на земеделски земи в Югозападния район. Сключените през 2013 г. сделки са 2853, на брой което представлява малко отклонение спрямо 2012 г. Обект на продажба са били 22 869 дка, което нарежда района на последно място по обем на продажбите. Средната пазарна цена също е най-ниската отчетена за страната - 301 лв./дка - спад спрямо 2012 г. със 17 на сто.
През 2013 г. не е отчетена динамика в пазара на земеделски земи в Южния централен район. Сключените сделки са 20 497 на брой за 144 673 дка земеделска земя. Средната пазарна цена отчита повишение и за 2013 г. и е 372 лв./дка - ръст спрямо 2012 г. с близо 9 на сто.
Прогнозата е, че тенденцията на повишение на цените на земеделските земи ще продължи, и то най-вече в райони, в които средните пазарни цени са с 25-30 на сто под средните за страната. Сравнително по-ниската пазарна цена в Северозападния район на страната ще определи активно търсене и през 2014 г., което ще доведе до цялостна промяна на ситуацията за региона. Североизточният район на страната е изчерпал капацитета, тъй като предлагане почти няма, пазарните цени за условията на страната са достигнали своя пик и прогнозата е, че през 2014 г. в този район на страната не се очакват съществени промени и колебания в достигнатите пазарни равнища.
През 2013 г. са сключени 131 552 договора за аренда на земеделска земя за близо 2,9 млн. дка. В сравнение с 2012 г. броят на сключените договори намалява с 15 на сто, а при наетата земя спадът е с 10 на сто. За 2013 г. арендаторите, с които са сключени договори, са 15 084 на брой. Средният размер на наетата земя от един собственик е в размер на 22 дка, а средният размер на наетата земя от един арендатор е 194 декара.
Преобладава смесената рента, като тя се движи в много широки граници. Средно за страната тя е най-често в стойности от 25-30 лв./дка. При натуралната рента водещ показател за плащане е полученият среден добив от пшеница - от 10 до 25 на сто от средния добив. В голяма част от сключените арендни договори се приема фиксиран размер на зърно, което се предоставя - от 30 до 80 кг/дка.
През 2013 г. се отчита ръст в покупко-продажбата на земи с цел промяна на предназначението и за нестопански цели. Сключените сделки през 2013 г. са 5412 на брой и това представлява ръст от 9 на сто спрямо равнището на 2012 година. Земята, обект на покупко-продажба през 2013 г., е 49 569 дка и спрямо предходната година отчита ръст от 3 на сто. Средната пазарна цена за 2013 г. е 1 633 лв./дка.
Ръст на цената от 24 на сто спрямо 2012 г. е отчетен в Северозападния район на страната, където през 2013 г. са сключени 157 сделки за 2542 дка. Средната пазарна цена за 2013 г. е 1846 лв./дка. За втора поредна година значително се е увеличил броят на сключените сделки в Северният централен район на страната.