Световната банка постави България на 61 място в класацията си сред 190 държави „Doing Business 2020“, публикувана днес. Индексът отчита кои са най-лесните за правене на бизнес страни и в него страната ни получава 72,0 точки от 100.

Докладът взима предвид реформите, проведени между май 2018 г. и май 2019 г.

Нова Зеландия е обявена за най-лесната страна за правене на бизнес за четвърта поредна година, набирайки 86,8 точки, следвана от Сингапур (86,2), Хонконг и Дания (и двете с 85,3). Следват ги Южна Корея, САЩ, Грузия, Великобритания, Норвегия и Швеция.

Турция е на 33-то място в класацията, като докладът отчита, че миналата година турското правителство е провело седем реформи за подобряване на бизнес климата в страната, като й е помогнало да се изкачи със 17 места в „Doing Business 2019“.

РС Македония се нарежда на 17-то място по рейтинг на лесните за бизнес страни. Напредъкът й е в сключването и изпълнението на договори и опростяването на изчисляването на таксите за изпълнение, както и в промяната на трудовите разпоредби, правилата за съкращения, пренаемането и обезщетенията.

От европейските страни най-добре класираните в списъка са Дания, Норвегия, Швеция и Литва, докато страните в региона са между 37-мо и 90-то място.

Словения е на 37-мо място, Сърбия – 44, Черна гора – 50, Хърватия – 51, Косово – 57, Албания – 82, а Босна и Херцеговина – 90-то.

Проучването „Doing Business“ за 17-ти път анализира бизнес регулациите и тяхното прилагане, разглежда местните малки и средни компании и разпоредбите, които насърчават или възпрепятстват развитието на бизнес дейностите.

Проучването представлява набор от количествени показатели за бизнес разпоредби и защита на правата на собственост в 190 държави. То обхваща разпоредби от 12 аспекта на бизнеса: стартиране на бизнес, получаване на разрешение за строеж, електрическа връзка, регистриране на собственост, достъп до финансиране, защита на миноритарните инвеститори, плащане на данъци, търговия, изпълнение на договори, справяне с фалит, наемане на работа и сключване на договори с правителството.

Данните от това проучване се отнасят за периода от 1 май 2019 г. Тези показатели анализират икономическите последици от разпоредбите и анализират кои реформи в тази област функционират, къде и защо.

По отношение на бизнес реформите в България докладът сочи, че от 2 май 2018 г. до 1 май 2019 г. 115 икономики са осъществили 294 реформи за регулиране на бизнеса в 10-те области, отчетени от „Doing Business“.

България е улеснила стартирането на бизнес чрез намаляване на таксите за регистрация, показва докладът, както и чрез намаляване на минималното капиталово изискване от 5 000 лева (3 250 долара) на 2 лева (1,30 долара). Повишаването на ефективността в регистъра на дружествата също е спомогнало в тази област. Създаването на централизирана електронна база данни за търговска регистрация, консолидиращи регистрацията процедури и премахването на някои формалности за регистрация също са оказали своето влияние.

В областта на заетостта България е изменила законодателството си, за да удължи срока на сътрудничеството, необходим, преди даден служител да може да получи право на защита от безработица.

В областта на електрозахранването България е увеличила надеждността му чрез внедряване на система за автоматично управление на енергията, надзорния контрол и данните за захранване, следене на прекъсванията и възстановяване на услугите.

Страната ни е улеснила и въпросите с несъстоятелността, разширявайки основата за започване на производство по несъстоятелност и улеснявайки избягването на недействителните и подозрителни сделки. България е приела нов граждански процесуален кодекс и нов закон за търговския регистър, като е въвела промени, които се очаква да намалят забавянията и да позволят по-бързо разрешаване на фалита. Освен всичко друго, законът за търговския регистър изисква основните решения и решенията на съда по несъстоятелността да бъдат публикувани на уебсайт на търговския регистър.

Относно получаването на кредит България е затруднила достъпа до кредитна информация, спирайки разпространението на кредитни отчети към финансовите институции чрез частни кредитни служби.

Трансграничната търговия България е ускорила чрез онлайн формуляри за митнически декларации.

Страната ни е постигнала напредък и по отношение на намаляването на ставките на вноските на работодателите за социално осигуряване.

България е намалила времето, необходимо за регистриране на собственост, пускайки интегриран уеб регистър на имотите, който дава възможност за проверка на собственост и кадастрален статус на имотите онлайн, сочи още докладът.

Българската страна обаче е направила работата с разрешителните за строителство по-сложна, увеличавайки таксите, времето и броя на процедурите за получаване на строителни одобрения, критикува докладът. Приетото ново законодателство обаче се очаква улесни работата с разрешенията за строеж, тъй като е насочено към изясняване на процеса.

България е улеснила плащането на данъци за компаниите, въвеждайки нови закони за корпоративен доход и данък върху добавената стойност, премахвайки изискването за допълнителна годишна декларация за данък върху добавената стойност и намалявайки дела на работодателя в осигурителните вноски. Плащането на данъци е по-лесно и по-евтино за компаниите чрез насърчаване на електронното подаване и плащане и намаляване на корпоративния данък и процента на вноската за социално осигуряване на работодателите.

Има подобрения и в системата за изпълнение на договори. Те се състоят в изменение на правилата за доказателства и преценка за неизпълнение чрез увеличаване на минималната прагова стойност за по-ниска юрисдикция. Плюсовете са и в предоставянето на правомощията на гражданския съд от последна инстанция да избере кои дела да бъдат разгледани, така че да ограничи злоупотребата с процеса на обжалване. Въвеждането на промените в съдебната си система, повишаването на прозрачността на системата и назначаването частни съдебни изпълнители също работят за подобрение в тази област.