Не може да се направи категоричен извод относно конкретно производство, което изпуска вредни емисии в атмосферния въздух. При извършените измервания в ТЕЦ, "Монтюпе" и "Лубрика" не е отчетено надвишаване на допустимите концентрации на вредни вещества спрямо издадените разрешителни и нормативните актове. Това накратко са съществените изводи, около които са се обединили експерти от пет институции, чиято задача бе да инспектират трите дружества, сочени за основни замърсители на въздуха. 

До проверката на комисията, сформирана от областния управител, се стигна заради серията оплаквания от граждани за обгазяване и безнаказано замърсяване на въздуха.
Представителите на РЗИ, РИОСВ, Инспекцията по труда, областна и общинска администрация предполагат, че неприятните миризми по-скоро се дължат на нерегламентирано горене на гуми, кабели и битови отпадъци, отколкото на дейността на някой от трите завода. Експертите от комисията подчертават, че проверките в дружествата са извършени без предупреждение и затова отхвърлят вероятността евентуални нередности около производствените процеси да са били замаскирани, за да не бъдат доловени при инспекцията. Въпреки че нарушения, свързани със замърсяване на въздуха, не са констатирани, експертите са преценили, че е необходимо да бъдат проверени още предприятия, които са потенциални източници на зловония. Ще продължи и настояването пред екоминистерството за осигуряване на апаратура, която да може да улавя и анализира опасни за здравето компоненти във въздуха. Отделно се предвижда областният управител да се обърне с молба към властта в Гюргево да не се допуска паленето на стърнища.
 Наличие на интензивно миришещи вещества на покрива на хале 3 на „Монтюпе“ по време на извършване на проверката не са установени. Дружеството извършва реконструкция и модернизация на аспирационните и вентилационни системи на производствените халета с пречиствателни съоръжения биофилтри. Всичко това е свързано с минимизиране на необхванатите емисии от инсталациите и недопускане на разпространението на интензивно миришещи вещества извън работната площадка. Всички пречиствателни съоръжения се експлоатират и поддържат в добро състояние. Това се казва в доклада на РИОСВ след проверката във френския завод.
Експерти от РЗИ са анализирали здравната картина на работниците в „Монтюпе“. Те посочват, че не откриват негативни здравни ефекти, няма и увреждания на дихателната система или други органи, а работниците ежегодно минавали през профилактични прегледи в софийска болница. Въпреки това общата картина на здравословното състояние на персонала никак не била розова, но се изключва причината за това да са условията на труд.
За установената незадоволителна към добра обща оценка на здравето на служителите на „Монтюпе“ не се установява водещата роля на условията на труд. Основните аргументи се свеждат до възрастово-дегенеративни промени и индивидуални рискови фактори - нарастване на показателите с увеличение на възрастта, се посочва в обобщен анализ на здравното състояние на персонала към 2018 година. 
Покрай „Лубрика“ мирише на масла и това може да се долови с човешките сетива, но миризмата не се разпространява на повече от 50 метра от площадката на завода, казват екоинспекторите в доклада си. Затова според тях няма как интензивните миризми да стигнат до жилищните зони и няма как да бъдат усетени дори и в най-близките квартали като „Цветница“ и „Здравец изток“.
Използването на регламентирани горива в ТЕЦ-Русе Изток, височината на организираните източници от 180 м, както и наличната система за непрекъснат мониторинг на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от комините са доказателство, че предприятието не се явява източник на неорганизирани емисии или на неприятни миризми. Отделящите се в атмосферата вредни емисии от комините на ТЕЦ-а не влошават качеството на атмосферния въздух в град Русе, като това се доказва и от данните на системите за контрол на качество на атмосферния въздух във „Възраждане“ и пункта, разположен на територията на Втора пожарна, сочи заключението от проверката на РИОСВ.
Трудовите инспектори са открили пропуски в заводите, които обаче са извън проблема с неприятните миризми, и са дали предписания за отстраняването им.