24 937 000 лева са приходите от местни данъци и такси в общинската хазна за деветмесечието на 2019 година, като това е 84,4% изпълнение на приходите спрямо плана по бюджета. Това съобщи за "Утро" шефката на общинската дирекция "Местни данъци и такси" Даниела Робева и допълни, че като цяло постъпленията за деветмесечието предполагат изпълнение на приходите, заложени в плана на бюджет 2019 г. Тя отбеляза, че в сравнение със същия период на миналата година са събрани 2 264 000 лв. повече. 

Постъпленията от данъка върху недвижимите имоти са  6 223 000 лв. при план 7 650 000 лв., а от данъка върху превозните средства - 5 282 000 лв. при план 6 500 000 лв. От такса битови отпадъци са събрани 8 934 000 лв. при план 11 100 000 лв. Приходите от патентния данък са в размер на 135 000 лв. при план 200 0000 лв.
При всички видове приходи се наблюдава увеличение на постъпленията в сравнение със същия период на миналата година. Изключение правят приходите от туристическия и патентниия данък, при който съществува тенденция за намаляване на облаганите дейности, каза Робева.  
През системата за плащане по електронен път на задълженията има извършени 2563 трансакции за общо 441 654 лв.
Сумите, които са събрани от селата в община Русе, са 338 000 лева. 
Общинската шефка подчерта, че се работи активно по събиране на старите задължения. Към края на септември са издадени 2050 акта за установяване на общински публични вземания, като общите постъпления от задължения за минали години са в размер на 4218 лв., включително 3007 лв. по издадени актове. Преди издаването на тези актове са изпратени 1854 съобщения за плащане на задължения по подадени декларации. 1190 са преписките, предадени на частни съдебни изпълнители и НАП, за образуване на изпълнителни дела срещу некоректни длъжници.