Д-р Катерина Тасева-Генова е завършила с пълен отличен Английската гимназия „Гео Милев“, след което се дипломира като лекар в Медицинска академия-София през 1990 година. Веднага след това започва работа в Дом за стари хора „Възраждане“, а през 1992 година е назначена за ординатор в отделението по медицинска онкология /химиотерапия/ в Онкодиспансера, където е и в момента. През 2000 година д-р Генова придобива специалност по вътрешни болести, а четири години по-късно взема и специалност „Медицинска онкология“. От 2011 година тя е назначена за началник на отделението по медицинска онкология в Комплексния онкологичен център, като същевременно изпълнява и длъжността заместник-управител по лечебната дейност.
Д-р Генова е член на Българската асоциация по медицинска онкология /БАМО/ и на Американската асоциация по клинична онкология /АSCO/. Специализирала е обучение по имуно-онкология в германските градове Кийл и Есен и е участвала като главен изследовател в повече от 20 международни клинични проучвания в областта на онкологията. 
През 2006 се дипломира като магистър по здравен мениджмънт в Стопанска академия „Димитър Ценов“ - Свищов.

- Д-р Генова, известно е, че в България ракът е втората причина за смърт при хората след сърдечно-съдовите заболявания. Има ли вероятност карциномите да станат основна причина за смъртност?
- Тази възможност не се изключва, защото в САЩ ракът заема първо място по смъртност още от 2009 година. Ракът не е едно заболяване, а около 200 различни заболявания, които имат сходни особености на протичане като неконтролируем растеж, възможност за метастазиране, инфилтриране на околни органи и тъкани, загуба на апоптоза /програмирана клетъчна смърт/ и други. Важно е да се знае, че след откриването на човешкия геном и продължаващата изследователска работа по него интимните характеристики, показващи отдиференцирането на различните видове рак при човека, стават все по-ясни. Освен познавателна информация, тези открития съвместно с молекулярната биология
дадоха възможност за някои нови подходи в лечението на злокачествените тумори
Всички тези предизвикателства към съвременната онкология правят задължително систематизирането на познанията и детайлното познаване на всички аспекти от туморния растеж и механизмите на повлияване на противотуморните лекарства. 
- Какво представлява химиотерапията?
- Лекарственото лечение, с което се занимава Медицинската онкология или химиотерапията, както е известна тази дейност сред пациентите, е една от най- бързо развиващите се сфери на медицинското познание и наука, което от своя страна налага непрекъснатото усъвършенстване на професионалните знания и умения. Тя води началото си от двете световни войни, когато е установено, че войници, обгазени с бойни отровни вещества, имат намален брой бели кръвни телца. Впоследствие това дава основание при болни от левкемия да се прилагат малки концентрации от тях, за да се контролира ексцесивният брой на левкоцитите. Всъщност оттам идва и наименованието химиотерапия, но, разбира се,
съвременната терапия на рака представлява огромен брой от лекарства с противотуморно действие
с различни механизми и от различни фармакологични класове. Тук участват класическите цитостатици и модификатори на биологичния отговор, хормонални и антихормонални препарати, представители на биологичната и таргетна терапия и много други.
 - Каква е ролята на това лекарствено лечение за различните ракови заболявания?
- Системното лекарствено лечение е утвърден подход, който наред с другите два основни метода - хирургия и лъчелечение, има за цел да унищожи тумора и да спре развитието на метастазите. Около 60-70% от болните развиват локални рецидиви или далечни метастази, независимо от локалното радикално лечение на първичния тумор - хирургично или лъчетерапевтично. За всеки пациент с онкологично заболяване заседава обща
онкологична комисия, която определя видовете и последователността на лечение
които ще се приложат при всеки индивидуален случай - оперативно лечение, лъчелечение, химиотерапия, хормонотерапия, таргетно лечение и.т.н. Конкретните схеми на лекарствено лечение задължително се обсъждат индивидуално при всеки пациент и се приемат на заседание на онкологична комисия по химиотерапия с протокол според нормативите на медицинския стандарт на медицинската онкология. 
По принцип ракът се приема за системна болест, която ултимативно поставя необходимостта от системно лекарствено лечение. На съвременния етап от развитие на медицината медицинската онкология търпи най-бързо развитие. Възможностите непрекъснато се обогатяват с нови фармакологични и биологични лекарства, водещи до подобряване на терапевтичните резултати,
постигане на ремисия на заболяването и дори излекуване
С това расте отговорността на медицинските онколози /химиотерапевти/ за избор на лечение с най-висока ефективност и с по-малка токсичност и високо качество на живот на пациентите. Именно тези специалисти, познаващи много добре фармакологичните характеристики на противотуморните лекарства и техния токсикологичен профил, назначават, прилагат и проследяват лекарственото лечение.
- Къде намира приложение химиотерапията?
- Химиотерапията /лекарственото лечение/ намира приложение в различни стадии на болестта - след радикално локално лечение на първичен злокачествен тумор в ранните стадии, което води до нарастване на броя на излекуваните болни и до удължаване на преживяемостта без прогресия на болестта, наричано още адювантно. Неоадювантното лечение се прилага преди локалното радикално лечение на първичен злокачествен тумор /хирургично или лъчетерапевтично/ и позволява извършване на органосъхраняващи операции при карцином на гърда, ректум и ларинкс и други, защото превръща локално авансиралите неоперабилни тумори в операбилни и дава възможност за запазване на органите на пациента и за излекуване. Като примери мога да посоча карцином на гърда, пикочен мехур, простата и други.
Палиативно лечение се прилага при метастазирала болест
и при тумори, високочувствителни към цитостатично лечение, когато не може да се приложи радикално лечение, като води до трайни и продължителни ремисии на голяма част от болните, които продължават да водят пълноценен живот в обществото. За отбелязване е, че химиотерапия не се прилага при силно увредено общо състояние на пациентите и нарушена функция на паренхимни органи - костен мозък, черен дроб, бъбреци. Въз основа на собствен клиничен опит и в интерес на пациента медицинските онколози могат да модифицират отделни схеми или дозови режими, постъпвайки индивидуализирано към всеки един болен.
- Какви лекарства се използват при лечение на злокачествените заболявания?
- При таргетното лечение медикаменти действат на специфични клетки, клетъчни механизми или налични генетични мутации - таргети, които са довели до рак, и така спират неговото равитие или го унищожават. Те се прилагат в лечението на много заболявания - рак на гърдата, белия дроб, дебелото черво, яйчниците, на стомаха и други.
Друг клас медикаменти са антителата, получени чрез генно инженерство
Това са биологични лекарства, насочени срещу определени рецептори или части на туморните клетки, които, свързвайки се с тези рецептори, водят до смърт на туморните клетки. 
Имунотерапията е метод, при които се използват ваксини и биологични лекарства, които са насочени срещу потиснатия имунитет на пациента и чрез въздействието си върху различни имунни механизми водят до повишаване на противотуморния имунитет и оттам до унищожение на раковите клетки от собствените имунни клетки. За хормоналната терапия се използват медикаменти, които унищожават злокачествените клетки на хормоночуствителните тумори, каквито са рак на простата при мъжете и карцином на млечната жлеза при жените. Костно-модифициращи лекарства блокират раковите клетки в костните метастази и предотвратяват счупванията на костите, намаляват и болката.
Генетична терапия цели чрез генетични методи да отстрани мутации
водещи до появата на рак, но засега е слабо развита в областта на лечение на солидните тумори. Обикновено никои от тези терапии не се използват самостоятелно, а в комбинация или в последователност.
- От какво зависи прилагането на определено лечение за пациентите?
- На какво лечение ще бъде подложен даден пациент с онкологично заболяване, зависи от много фактори както на самото заболяване, така и на пациента. Например пациентка с рак на гърдата дали и на каква химиотерапия ще бъде подложена и дали ще получи таргетно лечение, хормонотерапия, лъчелечение, се определя от стадия на заболяването, дали и на каква оперативна интервенция е била подложена или от вида и характеристиките на самия тумор - степен на злокачественост, наличие или липса на хормоночувствителност, от възрастта, придружаващи заболявания и
съществуващия индивидуален риск от поява на рецидив или далечни метастази
При рак на белия дроб се провежда молекулярно-генетичен анализ на туморната тъкан или на циркулиращи в кръвта на пациента туморни клетки за определени мутации, към които има специфични таргетни медикаменти, отчита се видът, характеристиките и стадият на тумора, общото състояние на пациента и придружаващите заболявания, възрастта. 
В хода на лечението винаги провеждаме разговор с всеки пациент относно вида на лечението, което ще проведе, страничните ефекти, методите на повлияването им и очакваните резултати. И винаги прилагаме лекарствено лечение при пациентите след тяхното информирано съгласие.
- Възможно ли е ракът да бъде предотвратен?
- В световен мащаб се набляга на превенцията на рака. И тъй като повече от половината от случаите се дължат на вредни фактори на околната среда и начин на живот, се счита, че могат да бъдат предотвратени. Такива
преодолими фактори са замърсяването на околната среда, вредните слънчеви лъчи, затлъстяването
прекалената упореба на животински мазнини, захари, алкохол и тютюнопушене, които могат да бъдат отстранени. Към случаите на ракови заболявания, за които са отговорни наследствени генетични мутации, се подхожда с генетични изследвания и стриктно проследяване за поставяне на ранна диагноза с цел излекуване.
Утвърден е скрининг за най-честите заболявания като рак на гърдата, рак на дебелото черво, рак на простата, рак на шийката на матката. Това става чрез повсеместно изследване на здрави мъже и жени на определена възраст през определен интервал от време с цел откриване на безсимптомни ракови заболявания в ранен стадий.
Използването на комплексното лечение на раковите заболявания - хирургично, медикаментозно и лъчетерапия, в различна последователност и обем при различните онкологични заболявания има за цел излекуване, удължаване на живота, предотвратяване на рецидивите и метастазите. Когато това не е възможно, ракът се превръща в хронично заболяване с поддържащо лечение. Важно е да се знае, че пациентите с рак, които се лекуват в отделението по медицинска онкология в Онкоцентъра в Русе,
получават съвременно и адекватно модерно лечение, каквото е утвърдено и реимбурсирано в страната
В някои държави в Европа новостите в лекарственото лечение достигат по-бързо, защото техните здравни фондове по-бързо въвеждат и изплащат новите лечения, но това е здравна политика и не означава, че пациентите в България не могат да получат адекватно лечение. Още повече, че новоразрешените медикаменти обикновено се използват, след като наличните до момента терапии изчерпят възможностите си.
- Много пациенти смятат, че в Турция получават по-модерно лечение срещу заплащане. Това вярно ли е?
- Това мнение е изключително погрешно. Досега опитът ми с пациенти, лекувани там, показва, че всички използвани медикаменти и схеми са стандартни и разрешени в България. И всички пациенти са страшно учудени, след като разберат, че това, за което са платили стотици хиляди евро в Турция, при нас е безплатно и е съвсем стандартно като лечение.
Ние използваме най-новите медикаменти в лечението на даден вид рак
които са доказали ефективност и сравнени с утвърдени стандартни лечения се изпитват в клинични проучвания, в част от които участват и български лекари, включително и аз. За съжаление обаче, за разлика от много европейци и американци, които с желание участват в такива клинични проучвания, защото те им дават шанс за живот, българинът е скептичен и трудно се решава да вземе участие в клинично проучване. Съмнява се и си мисли, че го използват за "опитен заек". А в тези клинични проучвания се изследват  лекарства, създадени от световно известни лидери в онкологията - генетични лаборатории и фармацевтични учени, които са в основата на напредъка и успехите в лечението на тези коварни заболявания.