По данни на КФН в края на юни 2019 г. двугодишната доходност на всичките 9 универсални пенсионни фонда не показва съществени изменения спрямо реализираната доходност за предходното тримесечие. Така средно-аритметичната двугодишна доходност на фондовете е 1,54%, спрямо 1,45% за предходното тримесечие.
По отношение на доходността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване може да се говори много. Когато разглеждаме посочените цифри обаче, трябва да се вземе предвид, че посочената доходност на първо място е двугодишна (не както сме свикнали да разглеждаме проценти на годишна база, да речем лихва по срочен депозит). Причината за това е изискване на КФН пенсионните фондове да представят своята двугодишна доходност.
На второ място трябва да се уточни, че така посочената доходност е брутна. Тя е изчислена на база на нетната настояща стойност на един дял от активите на фондовете за посочения по-горе период. Това е номиналната, а не е реалната доходност, която се изчислява, като се вземе предвид темпа на инфлация.
Ако трябва да сме точни КФН публикува данни и за номиналната доходност на дружествата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Тези данни показват, че за 2018 г. само едно дружество е постигнало положителна доходност и то малко над нулата. Основната причина за нерадостната картинка е спадът в цените както на акциите, така и на облигациите на финансовите пазари в Европа и Америка. Тези процеси се отразиха негативно върху всички портфейлни инвеститори в т.ч. и на пенсионните фондове в България. 
Трябва да се вземе предвид обстоятелството, че осигуряването в пенсионен фонд е дългосрочна инвестиция, тълкуването на доходността за една толкова малка част от този период е некоректно да се прави, както и да се вадят изводи.
Как хората избират своя Универсален пенсионен фонд?
Отговорът на този въпрос е много кратък, ясен и категоричен: никак! По данни на КФН през 2018 г. във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване служебно са разпределени общо 93 606 лица, от които 81 445 лица в универсалните фондове и 12 161 лица в професионалните фондове. Служебно разпределените лица през 2018 г. съставляват 82,89 на сто от общия брой постъпили лица (от новоприети заявления и служебно разпределени) в универсалните фондове и 85,81 на сто в професионалните.
Служебното разпределение беше въведено преди няколко години с промяна в законодателния режим, като на служебно разпределение подлежат лицата, за които е възникнало задължението да се осигуряват в универсален или професионален пенсионен фонд и които не са подали заявление за участие в предвидените за това срокове или са подали заявления за участие в повече от един фонд от съответния вид.
Един от изводите, който можем да направим, е, че лицата не са особено активни при избор на пенсионен фонд. Причините за това могат да бъдат много - както липсата на заинтересованост и информираност, така и затрудняването в избора на фонд, липсата на финансова грамотност и още много други.                              

Как да изберем фонд за задължително пенсионно осигуряване

Изборът на пенсионен фонд изобщо не е лека задача. За да улесним това, сайтът MoitePari.bg преди година стартира нов модел за сравнение на УПФ, съобразен изцяло с изискванията на КФН, относно информацията, която самите дружества трябва да предоставят. В сравнението може да бъде съпоставена доходността на всеки фонд за период от 2,5, 10 г., както и от началото на изчисляването на стойност на един дял (от 01.07.2004 г.).
Изборът на пенсионен фонд не трябва обаче да бъде базиран само и единствено на база постигната доходност. Трябва да бъде взето предвид и стандартното отклонение, което измерва риска на инвестиционния портфейл. Неговата стойност показва каква е степента на риска на инвестициите при постигане на определена доходност. По-голямото стандартно отклонение показва по-висок инвестиционен риск, защото инвестициите на фонда са по-волатилни. Имайки предвид обаче това, че фондовете за ДЗПО имат сериозни ограничения в какви активи (ценни книжа) да инвестират и порфейлът им е твърде консервативен, двугодишното стандартно отклонение се движи между 2 и 4%. 
Не бива да забравяме, разбира се, репутацията на фонда. Таксите (т.нар. входна такса, която се приспада от всяка осигурителна вноска) и инвестиционната такса няма смисъл да бъдат сравнявани, тъй като държавата е определила максимален размер, който се прилага от всички фондове, с изключение на един.