Енергетиката е един от основните двигатели на икономиката. Усилията в този сектор са насочени към намаляване на потреблението на енергия, смекчаване на емисиите, финансови икономии, енергийна сигурност и здравни ползи. Тенденцията е към увеличаване на дела на енергийните нужди на Европа, който се задоволява от чисти и възобновяеми енергийни източници. 
"Топлофикация Русе" е една от енергийните компании, които направиха сериозната крачка към внедряването на нови технологии в производство на топло- и електроенергия по примера на развитите европейски страни.
В национален план обаче тази инициатива среща сериозен отпор от редица екоорганизации и експерти, които не са съгласни с подобен тип инсталации за преработка на отпадъци. Засега единственият аргумент да не се изграждат такива инсталации е, че населението е против изгарянето на отпадъци. В основата на тези внушения са опасенията, че технологията е замърсяваща околната среда. Всъщност реалността е точна обратната. Изгарянето при нея е чист и затворен процес, при който отделянето на вредни емисии е сведено до минимум, а температурата на изгаряне гарантира унищожаване на опасните органични вещества.
Кой от двата метода - депонирането или преработката на отпадъци, е по-добър? Това е въпрос на сериозен дебат. Независимо че немалко отпадъци в цяла Европа се депонират, това може би е един от най-вредният начин за третирането на отпадъците и за здравето, и за околната среда. Защото метанът, който се образува на сметищата, е мощен парников газ, който допринася значително за глобалното затопляне. Освен това сметищата замърсяват почвата и подземните води за стотици години напред. В последните месеци виждаме още една опасност от сметищата - избухналите в тях многобройни пожари. 
Чрез преработката на отпадъци се ограничава замърсяването на околната среда и чувстително се намаляват вредните въглеродни емисии, изпускани в атмосферата. RDF горивото не съдържа никакви органични примеси и не представлява опасност за хората. Процесът на обработка и превоз се следи стриктно от компетентните институции и е изцяло съобразен с всички изисквания на Европейския съюз.
Чрез усвояването на подобно алтернативно гориво се предоставя алтернатива на депонирането на отпадъците, освен това по този начин общините в страната биват подпомагани да оптимизират управлението на генерираните отпадъци. Единственият начин за получаване на "нулев парников ефект" и "нулеви емисии" е ползването на отпадна биомаса за горивна компонента.
Необходимо е да се обясни на обществеността относно технологията, за да стане ясно за всички, че тя няма вредни въздействия и чрез нея по евтин начин могат да се изпълнят европейските изисквания за ограничаване на депонирането на битови отпадъци. От години както в по-големи, така и в сравнително малки населени места в Западна Европа функционират системи за изгаряне на битови отпадъци. В Северна Европа, в страни като Дания, Холандия и Австрия почти изцяло доминират системите за изгаряне на отпадъци. В момента повечето столици в Западна Европа разполагат с инсталации за изгаряне. Такива са внедрени и в Талин, Естония. На Стария континент вече има достатъчно натрупан опит и се оказва, че въпросната технология е широко разпространена. Законодателството по темата с оползотворяването на отпадъци е изключително строго, което е една достатъчна гаранция, че всички опасности за околната среда са избегнати.
В България се правят опити, но е необходимо да има здрава политическа воля, която ще се появи, само след като се осъзнаят ползите както за икономиката на страната, така и за всеки един човек. Безспорно съществува нужда от законодателни промени. В България има много подходящи места за позициониране на подобен тип инсталации, защото най-подходящи са градовете, които имат голям консуматор на топлина - производствено предприятие или топлофикация, а ние имаме редица - София, Пловдив, Русе, Сливен и още много.