От 1 септември до 11 октомври 2019 година в Русе и Мартен ще се извърши пробно преброяване на земеделските стопанства като част от подготовката за редовното преброяване, което ще се проведе догодина. Целта е да се проверят в реални условия организацията, провеждането и инструментариумът на преброяването, както и онлайн въвеждането на индивидуалните данни. Събирането на информация от стопанствата, включени в списъка за анкетиране по време на пробното преброяване, ще се извърши онлайн или от анкетьори от областните експерти по агростатистика. Информацията за Русе ще бъде само извадкова, а за Мартен ще е изчерпателна.
През 2020 г. ще се извърши пълното преброяване на земеделските стопани и стопанства в България. Целта е да се изготви актуална статистика за броя и структурата на стопанствата, след което да се усъвършенства държавната политика в областта на земеделието. Ще се събират данни за земеделското стопанство и неговите стопани и управители, както и информация за ползваната земя, отглежданите животни, ползваната земеделска техника, работната сила и др.