Очакванията на земеделските производители, че ще бъдат изключени от действието на Закона за горивата, изглежда няма да се оправдаят. Вчера "Държавен вестник" публикува Наредбата за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, в която има и специален раздел за фермерите. Документът влиза в сила от 26 юли тази година и предвижда редица допълнителни административни задължения за стопаните, които имат бази за зареждане с гориво на селскостопанската техника.
По силата на закона и на наредбата земеделските производители ще трябва да се впишат в националния регистър на лицата, които работят с горива, въпреки че фермерите са крайни потребители, а не търговци на нефтени продукти. Земеделците със собствени резервоари ще трябва да водят и свои специални регистри, като изискването е да вписват незабавно подробни данни за всяка доставка на гориво или за зареждане на камиони и селскостопанска техника.
Благоприятно за фермерите е, че за тях отпадна изискването да внасят банкови гаранции за коректното изпълнение на изискванията в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП), както е пълното наименование на Закона за горивата.
Националният регистър ще се води от Министерството на икономиката.