До 20 август се подават документи за подпомагане по мярка 14 "Хуманно отношение към животните" от ПРСР 2014-2020 г., съобщи фонд "Земеделие". Приемът на заявления стартира вчера, а определеният бюджет е левовата равностойност на 20 млн. евро. 
Помощта по мярката за хуманно отношение е насочена към животновъдни ферми, в които се отглеждат преживни животни, в това число говеда, биволи, овце и кози.  
В рамките на обявения прием, земеделските стопани, които през 2017 г. са поели доброволни петгодишни ангажименти, могат да увеличават броя на животните, одобрени за подпомагане с първото заявление, както и да заявяват нова дейност или помярка, без да поемат нов ангажимент. Фермерите, които кандидатстват за пръв път по мярката, не поемат многогодишен ангажимент.
Преди да подадат заявление за участие по мярка 14 стопаните трябва да актуализират данните за отглежданите от тях животни в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ. Актуализацията включва мястото на отглеждане на животните и капацитет на обекта. За дребните преживни животни се изисква изрично да е посочено и тяхното предназначение.