Да се продаде ферма в община Сливен, която е собственост на „Свинекомплекс Николово“, ще решават акционерите на дружеството на насроченото за днес редовно годишно събрание. Допълнителната точка е вкарана в дневния ред по предложение на един от тримата главни акционери - „Хайбрид“ ЕООД. 
Имотът с площ малко над 42 дка представлява животновъдна ферма с четири овчарника и сгради с друго предназначение. Предлага се изпълнителният директор на „Свинекомплекс Николово“ да бъде овластен да го продаде на когото намери за добре за цена не по-ниска от 200 хил. лева.
Акционерите трябва да вземат решение и за разпределение на печалбата за миналата година в размер на 101 хил. лева. Предвижда се с тях да се увеличат допълнителните резерви, които за в бъдеще, в предвид икономическата обстановка, да послужат за покриване на евентуални загуби или разпределяне на дивиденти. 
Според финансовия отчет за миналата година, „Свинекомплекс Николово“ има непокрита загуба от минали години в размер на 567 хил. лева. Предходната 2018-а дружеството завърши на плюс само заради финансовите приходи от 1,05 млн. лева от приключването на процедурата по упражняване правата по издадените варанти, които нито един от притежателите им не пожела да употреби.