На 30 юни ще се проведе редовното общо събрание на акционерите на "Параходство БРП", което трябва да приеме годишните отчети на дружеството и докладите на мениджмънта. Акционерите ще трябва да решат дали да освободят от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет. 
Параходството завърши 2018 г. с нерадостен финансов резултат - счетоводна загуба от 2,149 млн. лева. Управителният съвет предлага тя да се отнесе към сметка "непокрита загуба от минали години" в баланса на дружеството. Там досега фигурираше неразпределена печалба от 6,254 млн. лева, които ще се коригират до 4,105 млн. лв.
Параходството обяснява сериозната загуба за миналата година с неблагоприятните климатични условия, довели до спад на приходите от превози с 28.9% или с почти 3 млн. лева. В натурално изражение изработените тонкилометри намаляват с 37.5% или със 181 хил. Ръст има на приходите от пристанищна и фериботна дейност, а постъпленията от наеми на плавателни съдове почти се утрояват и достигат 802 хил. лева. От продажба на нетекущи активи БРП отчита печалба от 730 хил. лева. 
Финансовото състояние на БРП не се променя към по-добро и през тази година. За първото тримесечие бе отчетена загуба от 370 хил. лева, а спадът на приходите от собствена дейност е с над 600 хил. лева.