"Съвременният дърводобив изисква промяна в условията на планиране, контрол, инвестиционна среда, което предполага и промяна в нормативните изисквания и правила. Ние ще се съобразим с това в баланс с интересите на всички в сектора и в търсене на по-голяма и дългосрочна устойчивост на условията за ползване на дървесина, както и чрез прилагане на добро лесовъдство." Това каза инж. Мирослав Маринов, изпълнителен директор на Агенцията по горите по време на дискусия с представители на дърводобивни и дървопреработвателни фирми в Русе. 
На срещата присъстваха повече от 100 представители на фирми от бранша, директорът на Северноцентрално държавно предприятие - инж. Цветелин Миланов, д-р инж. Ценко Ценов - директор в ИАГ, инж. Олег Илиев - началник на отдел в МЗХГ, директори на горски стопанства и експерти в Регионална дирекция по горите - Русе. 
По време на дискусията участниците обсъдиха създаване на горскостопанска камара. 
Това бе трета по ред среща с представители на дърводобивни и дървопреработвателни фирми от различни региони в рамките на няколко дни.
Плановете на ИАГ са да бъдат увеличени площите за залесяване в държавните горски територии и да бъде подобрен видовият състав на насажденията чрез залесяване с 10%-15% с медоносни дървесни видове. Допълнително ще се събират семена за посев и ще се произвеждат фиданки от медоносни дървесни видове в случаите, където наличните са недостатъчни. Предстои да бъдат изготвени и програми за възстановяване на съществуващите насаждения от акация и други медоносни интензивни видове.