Строежът на жилищна сграда на улица „Духовно възраждане“ 21 е незаконен и трябва незабавно да се спре, тъй като тотално се нарушават законите и не се спазват елементарни правила в строителството. Строи се без влязъл в сила Подробен устройствен план, вследствие на което няма правно основание за издаване на разрешение за строеж. За това алармира Лука Аркалиев, който със съпругата си живее в съседен имот - едноетажна къща паметник на културата на ул. „Духовно възраждане“ 19. Мъжът е започнал и съдебна битка, тъй като след консултация със специалисти е открил редица нарушения на Закона за устройство на територията. По думите му те са свързани с правилата за проектиране и се отнасят до височината на жилищната сграда и отстоянията спрямо неговия имот. 
„Недопустимо е до нашата едноетажна къща и предвиденото в общия устройствен план ниско строителство на отстояние 3 метра да се строи 6-етажна сграда с височина 15 м, по-висока от Съдебната палата и от сградата на Здравната каса. Съгласно закона, при промяна на общия устройствен план, предвиждащ ниско строителство до 10 м, в по-високо - 15 м, каквото предвижда проектът, тоест с 5 м повече, и в случай на защитена зона, какъвто се явява съседният на моя имот парцел, съседите трябва да са уведомявани. Така в нарушение е утвърден Подробният устройствен план“, обяснява Аркалиев. В края на май 2018 той внася жалба в Административния съд, с която оспорва законността на заповедта на кмета Пламен Стоилов от декември 2017 за одобрен Подробен устройствен план за регулация и застрояване и работен устройствен план. 
Административният съд обаче прекратява производството по делото и оставя жалбата без разглеждане като недопустима. Аркалиев не спира съдебната битка и подава жалба до Върховния административен съд срещу определението на Административния съд в Русе. През октомври ВАС отменя определението на русенските магистрати и връща делото. Съгласно окончателното определение на ВАС Лука Аркалиев и съпругата му са приети за заинтересовани лица и могат да оспорват заповедта на кмета, тъй като имотът им е непосредствено засегнат поради промяна в застрояването. 
Обжалваната кметска заповед няма правна сила, докато не бъде потвърдена от съда, и всички действия по нея са незаконни, твърди Аркалиев. Междувременно, по думите му, на строежа се работи непрекъснато, включително и през почивните дни, и сградата вече е вдигната почти до покрив.
Подробният устройствен план е съгласуван на Общински експертен съвет по устройство на територията, а заповедта на кмета е съобщена на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс и е публикувана на сайта на общината, обясниха от общинската администрация. На 25 септември 2018 г. в общината е постъпило заявление за одобряване на проект за строеж на жилищна сграда с гаражи и обществено-обслужваща част. Има одобрен инвестиционен технически проект от главния архитект на общината, а на 4 октомври е издадено разрешение за строеж. От регионалния отдел „Национален строителен контрол“ са извършили служебна проверка за съответствието на издаденото разрешение за строеж и одобрените инвестиционни проекти с действащия подробен устройствен план. Установено е, че разпоредбите на Закона за устройство на територията са спазени. 
Аркалиев обаче оспорва и издаденото разрешение за строеж, като становището на главния архитект Живка Бучуковска е, че тази жалба е процесуално недопустима. Разрешението за строеж е влязло в сила, като е счетено, че не следва да бъде съобщавано на собствениците на съседните имоти, казва тя. 
Няма предпоставки за спиране и забрана за достъп до строежа на жилищната сграда. Няма незаконосъобразност, има всички необходими документи, каза Бучуковска, като отбеляза, че височината на строежа е 12 м и отговаря на определената зона. При извършена провека през декември от общинския отдел по контрол на строителството строителят на обекта е представил всички актове и протоколи съобразно изискванията. 
Борбата на Аркалиев за спиране на строежа обаче продължава. Наред със заведените съдебни дела той търси съдействие от министерства, включително се обръща и към Министерски съвет. Мъжът настоява разрешението за строеж да бъде отменено и строителството да се спре до произнасянето на Административния съд, като е готов да търси помощ и от по-висши инстанции. Докато и ако се задействат всички, най-вероятно в новата сграда вече ще са се нанесли да живеят хора.