Частният проект на фондация „Братя Бобокови“ за превръщането на емблематичната сграда на Старото Музикално училище в първия нумизматичен музей в България влиза в обхвата на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Русе. Промяната се прави, тъй като става въпрос за важни частни проекти. Попадайки в плана, за проекта ще се търси бъдещо финансиране, което ще бъде вид кредитно финансиране при облекчени условия. 
Още един частен проект ще бъде допълнен към програмата за реализацията на интегрирания план. Той е за изграждане на инсталация за преработка на отработени масла и производство на базови компоненти - петролни продукти, които отново могат да бъдат използвани.
В интегрирания план на Русе ще бъде включен и проектът за построяването на ново депо за дружество „Общински транспорт“, в което общината притежава 35%, при осигурено финансиране. Преди няколко месеца с решение на общинския съвет дружеството получи терен в Западна промишлена зона за поетапно планиране и изграждане в бъдеще на транспортно-ремонтно депо, което да отговаря на нуждите на Русе.