„Мир 95“ ЕООД, гр. Русе печели търг за държавен имот в Черешово, съобщи Министерството на земеделието и горите. За терена с площ 2172 кв.м фирмата е предложила 6050 лева. На второ място е класиран Владислав Маринов Велиянов, предложил с 10 лева по-малко. 
Спечелилият на първо място кандидат е длъжен в 14-дневен срок да внесе по сметка на Министерството на земеделието, храните и горите дължимите суми, данъци, такси и режийни разноски във връзка с придобиване право на собственост върху имотите частна държавна собственост, от проведения през март таен търг, става ясно от заповедта на директора на ОД „Земеделие“ Борислава Братоева. 
През миналата година „Мир 95“ бе определена за купувач и на три бивши стопански дворове на някогашните АПК, които бяха с доста по-сериозен размер.