„Свинекомплекс Николово“ АД няма да разпределя дивидент за 2018 г., през която е на печалба в размер на 100 725,24 лв. Това става ясно от материалите за предстоящото общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 26 юни от 11 часа в Николово. 
Според предложението на борда на директорите, сумата от 50 385,51 лв. да се отнесе в общите резерви на дружеството под формата на законови резерви. С остатъка от 50 339,73 лв. се предвижда да се увеличат допълнителните резерви, които за в бъдеще, в предвид икономическата обстановка, да послужат за покриване на евентуални загуби или разпределяне на дивиденти.
Според финансовия отчет за миналата година, „Свинекомплекс Николово“ има непокрита загуба от минали години в размер на 567 хил. лева. Капиталът на дружеството е 3,5 млн. лева, разпределен в 3 500 000 безналични поименни акции, с номинална стойност 1 лев, всяка една с право на 1 глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.
Три компании притежават приблизително равни дялове от „Свинекомплекс Николово“. Това са „Вестпарк Файненшъл груп“ С.А. с 32.38% от капитала, „Пимаро България“ АД с 33,06% и „Хайбрид“ ЕООД с 32,16%.