Регионалната инспекция по околната среда и водите - Русе реши да бъде извършена оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение на „Топлофикация Русе“, предвиждащо промяна на горивната база. Становището е подписано от директора на инспекцията Любомир Атанасов на 13 май и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от оповестяването му, който вече изтича.
Идеята част от използваните досега въглища да се заменят с модифицирано гориво, изработвано от предварително сепарирани отпадъци, бе лансирана от дружеството през октомври миналата година. Въпреки факта, че това е утвърдена практика в много европейски държави и уверенията на „Топлофикация Русе“, че замяната на горивната база няма да увеличи а ще намали вредните емисии в атмосферата, няколко граждански сдружения призоваха да бъде извършена ОВОС, за да се гарантира, че ще дишаме по-чист, а не по-мръсен въздух. 
За решението на РИОСВ принос има и становището на Регионалната здравна инспекция, според която е необходимо да бъде изготвен Доклад за оценка на въздействието върху околната среда. 
От мотивите става ясно, че РИОСВ е поискала становище и от Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/ и именно това е причинило забавянето на решението. На 14 януари русенската инспекция е поискала от шапката си в столицата да проведе консултации, които да потвърдят или отхвърлят дали за проекта се използват най-добрите налични техники. На 18 април РИОСВ още веднъж иска отговор от ИАОС, но такъв отново не е получен. Така в крайна сметка русенската инспекция решава, че на предложението трябва да бъде извършена ОВОС.
Инвестиционното предложение на „Топлофикация Русе“ включва седем точки, някои от които с очевидна екологична насоченост. Освен промяна в горивната база и изграждане на предкамерна скарна пещ към Парогенератор 5 за съвместно изгаряне на биомаса и горими неопасни отпадъци, се предвижда изграждане на инсталация за очистване на димни газове, внедряване на вискоемисионни горелки и селективна некалитична редукция с използване на урея в Парогенератор 8 и изграждане на слънчеви колектори за подгряване на технологична вода. Блок 4 ще бъде преустроен да работи изцяло с природен газ, така че и в най-лошия случай източник за осигуряване на топлоенергия за Русе ще продължи да съществува.