От 17 юни (понеделник) до 27 юни 2019 г. ще се приемат заявки за финансиране по новата мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. (НППЛВС 2019-2023 г.), събщи фонд „Земеделие“. Бюджетът по мярката за 2019 г. и 2020 г. е над 16,4 млн. лв. (16 624 300 лв.) годишно. Общият бюджет на програмата за петгодишния й период на действие е близо 262 млн. лв.
Мярката „Инвестиции в предприятия“ има за цел да подобри общите резултати на винарските предприятията, адаптирането им към изискванията на пазара и да повиши тяхната конкурентоспособност. По нея може да се финансират дейности като изграждане на съоръжения за преработка и инфраструктура в избите. Стопаните могат да кандидатстват за закупуване на машини и оборудване за преработката на грозде, контрол на температурата, бутилиране, етикетиране, опаковане и др. 
В програмата са предвидени общо четири мерки - „Популяризиране в трети държави“, „Преструктуриране и конверсия на лозя“, „Инвестиции“ и „Застраховане на продукцията“. Мерките „Популяризиране в трети държави“ и „Преструктуриране и конверсия на лозя“ се прилагаха успешно и в рамките на старата програма.