От 13 май до 13 юни 2019 г. производителите на плодове и зеленчуци могат да кандидатстват за подпомагане по схемата "Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция". Документи ще се приемат в областните дирекции на ДФ "Земеделие". 
По схемата се възстановяват до 50% от направените инвестиции, като максималният размер на помощта е не повече от 120 хил. лева. Подпомагането се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за машини, оборудване и линии за подготовка, охлаждане и съхранение на първична земеделска продукция.
Според председателя на Съюза на Дунавските овощари Николай Колев, новата мярка ще бъде от голяма помощ за фермерите чиито плодове и зеленчуци се развалят бързо. С финансирането те ще могат да инвестират в хладилни инсталации, където да съхраняват повече време продукцията си.