От началото на април започва наблюдение на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства в Русенско, съобщи Териториално статистическо бюро „Север“. Това е най-старото извадково статистическо наблюдение в България. От началото му, поставено през 1925 г., то е основен източник на получаване на обобщена информация за доходите, разходите и потреблението на населението в страната. Въз основа на информацията от изследването се разработват политики на държавата в области като пенсионното осигуряване и социалното подпомагане, както и мерки за подобряване на жизнения стандарт на населението.  
В тазгодишното изследване ще вземат участие 108 домакинства от 7 населени места - Русе, Ново село, Смирненски, Ветово, Ряхово, Мартен и Бъзовец. Те ще са избрани на случаен принцип и разделени в три подизвадки от по 36. В периода април - юни 2019 г. домакинствата от всяка подизвадка се включват последователно в Наблюдението на домакинските бюджети. Всяко домакинство участва в изследването четири пъти в рамките на дванадесет месеца на ротационен принцип. 
Наблюдението се осъществява от анкетьори-статистици, служители на Отдел „Статистически изследвания - Русе, които при посещението си в домакинствата се легитимират със служебна карта и представят писмо от председателя на НСИ. Анкетьорите са задължени, съгласно Закона за статистиката, да пазят в пълна тайна получената от тях информация. Предоставените от домакинствата лични данни ще бъдат събирани, обработвани и съхранявани само и единствено за производството на статистическа информация.