Злонамерени участници в търговете за отдаване под наем на имоти общинска собственост често провалят процедурите, като предлагат баснословни суми при наддаването. Достигнатите в някои търгове наемни цени надвишават значително - в някои случаи до 20-30 пъти, наемните цени на свободния пазар в Русе. Такъв пример е обявеният през март 2017 публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на ресторант с начална тръжна цена от 372 лева. При него класираният на първо място участник печели обекта с предложена наемна цена в размер на 11 139 лв, а класираният на второ място е с оферта за 11 102 лв. 
Месец преди това се разиграва подобна ситуация на търг за павилион за продажба на цветя с обявена начална тръжна цена от 77 лева. При него класираният на първо място участник печели обекта с предложена наемна цена в размер на 1666 лв, а класираният на второ място е с предложена цена от 1645 лв. 
И двата търга приключват без сключване на договор, защото класираните на първо и на второ място кандидати се отказват. Това всъщност обикновено е и целта на безумно надутите оферти - да се провали процедурата и така да се даде още време на настоящия наемател на обекта. Особено ако той е притеснен, че друг може да го измести от апетитно място.
Единият от проблемите да се изпада в такава ситуация е, че според сегашните правила при проведени търгове или конкурси се класират и се канят за сключване на договор само класираните на първо и второ място участници. Ако те откажат, общината е задължена да проведе нова процедура, което води до значителни разходи за общинския бюджет. Така и кандидатите, които предлагат реална наемна цена, са лишени от възможността да бъдат поканени да сключат наемен договор. Затова от администрацията предлагат да се даде възможност до десетия кандидат да се канят за сключване на договор при съответните условия. Това, от една страна, ще намали разходите на общината при провеждане на състезателни процедури за отдаване под наем на общинско имущество и, от друга, ще повиши шанса процедурите да приключват успешно. 
Вторият проблем е, че сега размерът на депозита не може да бъде повече от 25 на сто от началната тръжна цена при извършване на разпоредителни сделки с общински имоти, отдаване под наем или аренда на общински земеделски земи или на поземлени имоти в горски територии. Затова, за да се избегне злонамереното и необосновано наддаване в тръжните процедури, от общината предлагат също да се увеличи депозитната вноска за участие, която да стане две начални наемни цени, както и да се задържа внесеният депозит, ако определеният за победител откаже да сключи договор. Това със сигурност би имало дисциплиниращ и възпиращ ефект от разиграване на тръжните комисии.