Увеличаване на наказателните, гражданските и търговските дела и приключването им в законните срокове отчете председателят на Окръжния съд Искра Блъскова за 2018 година. В доклада й беше включена и работата на районните съдилища в Русе и Бяла. 
Наказателните дела за наркотици през 2018 година са били 29 срещу 18 през предходната 2017. По наказателни дела на първа инстанция от постановените 550 акта в законоустановения срок са изготвени 540, което е 98%, останалите 10 дела са просрочени. По наказателни дела въззивна инстанция от постановените 241 акта в законоустановения срок са изготвени 240, просрочено е само едно дело. 
Увеличение има при предадените на съд обвиняеми. За миналата година те са 98 срещу 94 за 2017-а и 82 за 2016-а.
Сред официалните гости на отчета бяха членовете на Висшия съдебен съвет Севдалин Мавров и Драгомир Кояджиков.