Плановете на русенските фирми за наемане на нови служители в началото на следващата година предвиждат скромно увеличение на персонала. Нетната прогноза за заетостта от +5% остава на нивото на предишното тримесечие. В сравнение със същия период на миналата година перспективите за наемане намаляват със 7 процентни пункта. 
Коригираната съобразно със сезонните колебания прогноза на работодателите от +5% означава, че  броят на мениджърите, които възнамеряват нови хора, надвишава с 5 на сто тези, които възнамеряват да съкращават персонал. Разбира се, намеренията за наемане не означават, че нови хора задължително ще бъдат назначени. Увеличаването на персонала става все по-трудна задача, тъй като броят на хората в трудоспособна възраст прогресивно намалява. От една страна заради застаряване на населението, а от друга - заради емиграцията в държави, предлагащи по-добри условия за живот и работа.
Анкетата на "Менпауър България" се провежда само в петте най-големи областни центъра - София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе. Обзорното изследване е проведено под формата на интервюта сред представителна извадка от 620 работодатели в България. Всички анкетирани отговориха на въпроса "Как очаквате да се промени общата заетост във Вашата компания през трите месеца до края на юни 2019 г. в сравнение с настоящото тримесечие?".
 Големите фирми продължават да издърпват персонал от най-дребния бизнес, показват анкетите на "Менпауър Груп". Работодателите от големите предприятия предвиждат стабилно увеличение, като отчитат нетна прогноза за заетостта от +17%, докато прогнозите на средно големите и малките предприятия са съответно +4% и +3%. В същото време работодателите от микропредприятията очакват да намалят заетостта с прогноза от -2%.
Най-силни перспективи са отчетени в секторите "Производство" и "Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги" с нетни прогнози за заетостта от съответно +15% и +14%. Работодателите от сектор "Търговия на едро и дребно" отчитат спад от 8 процентни пункта, докато прогнозата за сектор "Минно дело" отслабва с 6 процентни пункта.