Община Борово е получила най-голямата субсидия за агросектора в Русенско за финансовата 2018 година, показват данните на Държавен фонд „Земеделие“. В справката, която обхваща периода от 16 октомври 2017 г. до 15 октомври 2018 г. се включват средствата от Европейския фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). От първия се изплащат помощите по схемите за агроекология, зелени практики и единно плащане за площ, а вторият финансира Програмата за развитие на селските райони. 
На община Борово са изплатени над 2,9 млн. лева по две мерки - „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“. По данни на ститистиката, в тази малка русенска община живеят към 5300 души, така че за благосъстоянието на всеки от тях от еврофондовете са дошли по 582 лева. И ефектът от това би трябвало да е чувствителен.
Сумата все пак не е чак толкова голяма на фона на значително по-тлъстите субсидии, получавани в минали години от други общини. Рекордът бе през 2016 г., когато още по-малката община Ценово взе 4,8 млн. лева, Иваново - 3,44 млн. лева, Бяла - 3,37 млн. лева, Ветово с 1,61 млн. лева и т.н. Основната част от парите отидоха за подобряване на пътната инфраструктура и ВиК мрежата.
Като цяло може да се каже, че еврофинансирането за селското стопанство намалява. И това се отнася с пълна сила и за частните фирми и кооперации, които обработват земята. За 2017 г. седем бенефициента в областта получиха над 1 млн. лева агросубсидии. За миналата година те са само три - „Агрофактор“ /Бяла/, „Сафари М“ /Сливо поле/ и ЕТ „Декаданс - Димитър Шишков“. По схемата за единно плащане на площ по-сериозни субсидии вземат още ЕТ „Камен Шишков“ /Бяла/, Сдружение „Екоживотновъдство“ /Ценово/, ЗКПУ „Филип Тотю“ /Две могили/, „Керчев и синове“ /Русе/, „Караман 1“ /Ветово/ и земеделската кооперация в Иваново. 
Броят на получилите агросубсидии през 2018 г. намалява на 8425 при 8622 за 2017 г.