Токът ще поскъпне с 2.42%, ако се приемат предложенията на "Електроразпределение Север" и "Енерго-Про продажби" за нови цени за следващия регулаторен период от 1 юли 2019 г. до 30 юни 2020 година. Разчетите на двете енергийни дружества под шапката на "Енерго-Про" са внесени в Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ в последния възможен ден - 28 февруари. 
По-голямо поскъпване се иска за мрежовите услуги на "ЕРП Север".  

Корекциите са съобразени с инфлационния индекс, цената за закупуване на електрическа енергия за покриване на технологичните разходи от Българската независима енергийна борса, инвестиционната програма и разходите, предизвикани от промените в потреблението. В случай че КЕВР одобри предложението на дружеството, средната крайна цена на мрежовите услуги би се променила с 2.20%.
Увеличението, което предлага „Енерго-Про продажби“, е с 0.22%. В заявлението си дружеството включва мотиви относно необходимостта от признаване на пълния размер на разходите, с които компанията изпълнява лицензионните си задължения. Иска се и признаване на разходите за балансиране в техния реален размер, както и разходите, които произтичат от наложени задължения по Закона за енергийната ефективност.
Ако КЕВР одобри предложенията, токът ще поскъпне с малко под 2.5%. Досегашната практика обаче показва, че регулаторът не признава някои от направените разходи и натиска цените надолу, за да ги направи по-поносими за домакинствата.