Отворено писмо изпратиха земеделските производители Александър Дърмонджиев и синът му Георги Дърмонджиев от Червена вода до областния управител Галин Григоров и кмета Пламен Стоилов. В него те категорично изразяват несъгласието си с инвестиционното намерение на ВиК за подмяна на водопровод от резервоар на Семерджиево, което ще се реализира в края на месеца.  
„Искам да запознаете публично всички заинтересовани лица и най-вече управителя на ВиК-Русе и неговите служители, че всички общински пътища, попадащи в землището на обработваемите поземлени имоти, които са засети от фермерите като земеделски производители със селскостопанска култура, се заплащат до последния квадратен сантиметър в общинско предприятие „Паркстрой“-Русе. Тези пътища са предварително заснети от сателит, който определя обработваемата площ от тях. За стопанската 2018/2019 година като земеделски производители сме заплатили сумата от 3768.55 лв. за ползването на имоти-полски пътища в размер на 72 595 дка, попадащи в масивите на земеделски земи. Крайно време е да се разясни на обществеността и най-вече на ВиК-Русе, че фермерите не са престъпници, а си плащат всички такси и данъци към общината и държавата“, се казва в писмото. 
По-нататък двамата фермери обясняват, че с писмо на ВиК Русе, получено на 20 февруари, са уведомени за инвестиционното намерение на дружеството за подмяна на участък от 1000 м водопровод от резервоар на село Семерджиево, като дейностите ще стартират в края на този месец. 
„Категорично не сме съгласни да се изгради нов водопровод от 1000 м от резервоара в Семерджиево в посока към Ястребово поради следните причини: 
1. Резервоарът се намира в границите на обработвания от мен и сина ми масив с площ от 330 дка. 
2. Този масив е подготвен за сеитба, като е внесен и 30 кг НПК тор. Разходите досега са по 60 лв. на декар. 
3. Изграждането на нов водопровод ще доведе до голямо зкъснение в сеитбата на масива, на доброто състояние на почвата и ще намали очакваните добиви със 70%. Това е свързано със значителни загуби от производството, което ще повлияе и върху дължимите от нас арендни вноски към арендодателите. През 2018 при вандалско отстраняване на авария на същата водопроводна канализация в горния масив служители на ВиК Русе унищожиха 8 дка царевица, което ни донесе загуба от 2400 лв. и никой не ги заплати. Предвид горното, при сегашната подмяна на водопровода ще бъдат унищожени десетки декари земя от масива“, се посочва в писмото. 
Двамата земеделски производители подчертават още, че за изграждането на новия водопровод трябва да е налице нов парцеларен план със списък на засегнатите имоти и площи, както и строителна площадка, тъй като става въпрос за поземлени имоти на различни собственици, които не са уведомени по надлежния ред.