Децата, чиито братя и сестри до 12 години са ученици в дадено училище, ще могат да постъпват в първа група за прием в първи клас в същото училище независимо от техния адрес. Така родителите ще бъдат улеснени, като водят двете си деца в едно и също училище. Това е една от промените в правилата за прием на първокласници в общинските училища в Русе, които предстои да бъдат приети от общинския съвет. Остава без промяна водещият критерий за близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето.
Направени са промени в допълнителните критерии, когато с броя на децата в определена група се надхвърля броят на местата, определени с училищния план-прием. Допълнени критерии са добавени, когато в семейството има други деца, но над 12 години, обучаващи се в същото училище.
Друга промяна в наредбата е, че осиновените деца или настанените в приемни семейства могат да бъдат разпределени в групите по адреса на осиновителя или приемния родител, ако е по-благоприятен за тях. 
Актуализираните правила за прием в първи клас в 16-те общински училища в Русе бяха изготвени от комисия, в която освен служителите на общинска администрация, бяха включени директори на училища, представители на комисията по образование към общинския съвет и на Регионалното управление на образованието в Русе. Основната цел на предложените промени е да се синхронизират с измененията и допълненията на наредбата на образователното министерство. Правилата актуализират единните критерии за прием на ученици в първи клас във всички общински училища, което ще гарантира равнопоставеност на всички кандидати, посочват от общинската администрация.