3 634 000 лева се очаква да влязат в русенската хазна от общинска собственост тази година, като от  наеми се предвиждат 1,8 млн. лв., от такси - 660 000 лв, а от продажби - над 1,1 млн.лв. Предвидените разходи са в размер на 187 000 лева, става ясно от годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост. 
През 2018 година са се увеличили приходите от наеми и такси, които са в общ размер от 2 193 265 лева, като за сравнение през 2017 са били 2 056 792 лв. От общината посочват, че независимо от броя прекратени договори за наем, приходите в това перо бележат ръст, благодарение на по-добрата събираемост и контрол. В бюджета най-много пари са добавени от наеми от сгради и от реклама - над 1,3 млн., а от терени са над 240 000 лева. От продажбата на общинска собственост са постъпили 791 016 лева, като те се дължат основно на сделките със земя - 590 147 лв., а останалите над 200 000 са от учредени вещни права (отстъпено право на строеж, право на прокарване и право на пристрояване и надстрояване). И двете пера бележат ръст в постъпленията спрямо предходните години. От такси за търговия на открито, промоция, категоризиране на туристически обекти в хазната са влезли 661 162 лв. 
Четвърта година вече се запазва тенденцията да няма приходи от глоби, а внесените суми по сключени договори за подпомагане на културните и спортните мероприятия на общината за поредна година са 21 000 лв. 
Акцент в работата тази година е увеличаването на собствеността на общината чрез безвъзмездно придобиване на имоти държавна собственост, които са свързани с инвестиционни технически проекти и са от съществено значение за развитието на града. Сред тях е и Домът на учителя, който общината получи през декември.