Излезе от печат монографията "Студентска искра". 60 години приемственост", която е посветена на вестника, издаван от екип на Русенския университет. Автори на сборника са Анелия Манукова, Мира Душкова, Цветелина Харакчийска и Живодар Душков. 
Изданието е първото по рода си в България, изследващо историята на академичен вестник. Разгледани са ролята на вестника за укрепване идентичността на Русенския университет, развитието на медията през шестте десетилетия и влиянието й върху студентите и преподавателите. Систематизирана е информацията за главните редактори и редакционните екипи, както и за постоянните рубрики в изданието. Публикувани са спомени и интервюта на редактори и сътрудници на вестника, цитирани са мнения на читатели.