До 8 февруари 2019 г. се приемат заявления по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от новата Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г., съобщи ДФ „Земеделие“. По време на приема ще бъдат приемани и обработвани единствено заявления, които са с краен срок за изпълнение на дейностите през финансови 2019 и 2020 г.  
Бюджетът по мярката за финансовата 2019 г. е близо 22 млн. лв., а за 2020 г. - над 28,5 млн. лв.  Предвидените средства общо по програмата за петгодишния й период на действие е близо 262 млн. лв.
Мярката финансира инвестиции за преструктуриране и конверсия на лозовите масиви, свързани със засаждане на нови винени сортове, подобряване на методите и технологиите за управление на лозарското стопанство чрез създаване на капково напояване, изграждане на противоерозионни съоръжения и др. Програмата е много търсена от лозарите в цялата страна, тъй като масивите навсякъде са много стари. В Русенска област 2/3 от наличните 1600 хектара лозя на практика не се обработват. Над 83% от лозята са на възраст над 30 години. Част от старите лозя просто се отписват от регистрите, тъй като отдавна не съществуват, а някои са разорани и вече засети с едногодишни култури.