Експерти от Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспобност" представиха вчера пред русенски фирми процедурата "Подобряване на производствения капацитет в малките и средните предприятия" по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Това е една от малкото схеми, които директно подпомагат бизнеса, като предприятията могат да получат еврофинансиране за закупуване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи.
Процентът на съфинансиране е от 35 до 70%. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект е 100 000 лв., а максималният - до 1 млн лв. в зависимост от  категорията на предприятието. За микропредприятия се отпускат до 500 хил. лева, за малки - до 750 хил. лева, а за средни - до 1 млн., обясниха експертите.
Допустими по процедурата са проекти, включващи дейности за подобряване на производствения капацитет на кандидатите - намаляване на разходите и подобряване на предлаганите продукти. Всички планирани разходи трябва да бъдат реалистични и пряко обвързани с дейностите по проекта.
Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по електронен път с попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и придружителни документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). Крайният срок за подаване на проекти по процедурата е 16.30 часа на 21 май тази година.