Експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ ще представят в Русе процедурата „Подобряване на производствения капацитет в малките и средните предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Форумът ще се проведе на 16 януари, сряда, в Пленарна зала на Община Русе. Регистрацията на участниците е от 9.30 до 10.00 часа. 
Събитието в Русе е част от информационната кампания на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, за представяне на процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Целта на процедурата е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските МСП за подобряване на производствения капацитет, повишаване на тяхната конкурентоспобност и засилване на експортния им потенциал. 
Допустимите кандидати са микро, малки и средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които имат приключени минимум 3 финансови години. Кандидатите трябва да развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват, в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014 - 2020 групи сектори на икономическа дейност. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16,30 часа на 21.05.2019 г.