В 64 от дните през изтеклата 2018 година русенци са дишали мръсен въздух. Това показват данните на Регионалната инспекция по околната среда и водите, откъдето измерват средноденонощните норми за нивата на фини прахови частици. Европейското законодателство казва, че 35 дни в годината е допустимо да има превишение на средноденонощната норма. И въпреки че за поредна година Русе не е със спазена норма, се отбелязва и положителна тенденция, тъй като в сравнение с 2017 са отчетени 8 дни по-малко с превишения. 
А иначе за декември има регистрирани 6 дни, в които въздухът в Русе е бил силно запрашен. Стойностите варират от 1,1 до 1,5 пъти над пределно допустимата концентрация за фини прахови частици от 50 мг/м3. Причините за това са в използването на твърди горива за отопление от населението в съчетание с лоши метеорологични условия в периода - безветрие и липса на валежи.
От екоинспекцията посочват, че през декември броят на сигналите за неприятни миризми е минимален. Нa зеления телефон, по електронната поща и в централата на РИОСВ са получени 32 сигнала. От тях 17 са за задушливи миризми, включително и от изгаряне на дрехи, пластмаси и други боклуци, като основно оплакванията на хората са за горене на отпадъци в съседни частни имоти. Останалите сигнали през изтеклия месец са за замърсени с отпадъци терени, за птици в безпомощно състояние и други. 
И през декември мобилната автоматична станция до Втора пожарна, която мери качеството на въздуха в Източна промишлена зона, не е отчела превишения на специфичните органични замърсители - бензен, толуен и ксилен. Данните за нивата на фенол, толуен, ксилен, орто и пара крезоли, бензен и нафтален, отчетени от пункта за мониторинг на площадката на „Монтюпе“, също не показват превишения на тези замърсители.
Екоинспекцията отчита още, че през последния месец на годината са извършени 70 проверки, от които 50 извънредни. Проверени са 67 обекта, като са дадени 19 предписания за отстраняване на нарушенията. Издадени са 9 наказателни постановления на стойност 99 500 лева и едно писмено предупреждение.