Регистрацията на заявления за кандидатстване в общинските детски градини и подготвителни групи в общинските училища в Русе ще започне след 10 януари с отварянето на системата в 10 часа. Родителите трябва да подават заявление за кандидатстване всяка година, тъй като участието в класирането е за календарна година. За неприетите към края на изтеклата календарна година деца е необходимо да се подадено ново заявление. Тези промени бяха приети през септември, но сега влизат в действие. Те бяха въведени заради изискванията за обработване на лични данни и необходимостта от установяване на срокове за съхраняването им. В тази връзка след приключване на приема за календарната година личните данни на заявителите и децата се заличават. 
От общината смятат, че това ще се отрази благоприятно на приема, тъй като ще отпадне големият брой генерирани в системата входящи номера още от стартирането й през 2013 г. Те са над 8800, което води до объркване сред родителите за общия брой на подадени заявления. С промяната в системата ще се генерират само входящи номера за конкретната календарна година без натрупване от предходните години. Всички срокове и дати по обявяване на резултатите от класирането, записването на класираните деца, приемът им, следващото обявяване на свободните места и други дейности са публикувани в сайта на общината.