Общината ще направи пореден опит да намери инвеститор за строежа на жилища срещу обезщетение на общинския терен на улица "Неофит Бозвели" 29. Отново ще бъде пуснат конкурс за учредяване право на строеж, след като при предходните четири процедури през 2017 година не се появи нито една желаеща фирма. Сега ще се направи нов опит за реализиране на сделката, а тя предвижда на терена да бъде вдигната 5-етажна жилищна сграда, като общината придобие част от жилищата и един търговски обект в размер на минимум 20% от разгърнатата застроена площ.
Имотът на "Неофит Бозвели" 29 представлява незастроен терен от 1028 кв.м, който е подходящ за жилищно строителство. Обявената начална цена е 787 080 лева без дължимите данъци и такси. Срокът за изграждането и въвеждането в експлоатация на жилищната сграда заедно с изградената инфраструктура, тротоари, огради, е две години от издаването на разрешението за строеж. След одобрението на предложението от общинския съвет, ще се насрочи дата за провеждане на конкурса.