Все по-малко работещи в частния сектор издържат все повече заети в бюджетните сектори, показват данните на регионалната статистика за третото тримесечие на годината. Към края на септември 2018 г. наетите по трудово и служебно правоотношение в областта са 67.2 хиляди, като намаляват с 0,6% както спрямо края на юни, така и в сравнение със същия период на предходната година. Това намаление обаче е неравномерно - броят на работещите в частния сектор е намалял за тримесечието с 1,1% или около 600 човека. Докато назначените в публичните сфери, т.нар. бюджетари - администрация, полиция, образование, здравеопазване и т.н. - се увеличават от 13,3 хил. на 13,5 хил. души, т.е. с 1,5%.
В частния сектор най-драстичният спад е в броя на работещите в търговията - с около 170 човека. По-малко са и заетите в добивната и преработващата промишленост въпреки драстичния глад на кадри в тези сфери, довел и до по-висок ръст на средните заплати. В обществения сектор най-сериозен ръст има на работещите в образованието и здравеопазването. Чиновниците в сектор „Държавно управление“ леко намаляват.
И през третото тримесечие ножицата между заплатите в обществения и частния сектор остава висока - 96 лева. В обществения сектор средната работна заплата за периода юли - септември 2018 г. е 991 лв., а в частния сектор - 895 лева, т.е. 10.7% по-малко. Разликата намалява спрямо предходного тримесечие, тъй като средната работна заплата в обществения сектор на областта намалява с 28 лв. или с 2.7%, а в частния нараства с 6 лв. 10.2% е увеличението на средната работна заплата в обществения сектор в сравнение със същия период на миналата година, а в частния - 8.2%. 
Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2018 г. са получили наетите лица в икономически дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1405 лв. и „Добивна промишленост“ - 1317 лв. И през това тримесечие най-ниско платени са биле наетите лица в икономическа дейност „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 522 лв., след тях се нареждат наетите в икономически дейности „Други дейности“ - 606 лв. и „Административни и спомагателни дейности“ - 664 лв.