При регистрация в съответното бюро по труда търсещите работа вече няма да представят документи, удостоверяващи общ служебен стаж и осигурителен стаж. Това е заложено в проект на постановление за промяна на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта. Предложенията за промени са публикувани на сайта на социалното министерство и на портала за обществени консултации.
Досега безработните трябваше да обикалят инстанциите, за да събират нужните документи, които държавните структури лесно могат да си предоставят една на друга. И това ще става занапред въз основа на сключеното споразумение между Агенцията по заетостта и Националния осигурителен институт.
Другите промени в правилника са свързани с определяне на изисквания при разработване на проекти на програми за заетост и обучение от браншови организации, институции и организации, финансирани със средства от държавния бюджет. Предвижда се бюрата по труда по места да извършват в срок до 10 работни дни оценка за допустимостта на работодателите, кандидатстващи за получаване на средства по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение, реализирани под формата на схеми за държавна помощ.