През октомври общият показател на бизнес климата се понижава отново, показват данните на Националния статистически институт. Индикаторът спада с 1.9 пункта спрямо предходния месец в резултат на по-неблагоприятната конюнктура в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите. Единствено съставният показател „бизнес климат в строителството“ нараства с 2.6 пункта в резултат на подобрените оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Прогнозите им за следващите три месеца обаче са по-неблагоприятни.
Бизнес климатът в промишлеността се влошава с 2.4 пункта. През октомври средното натоварване на мощностите е с 1.5 пункта над нивото си от юли и достига 77.5%. Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават основните пречки за дейността, посочени съответно от 40.2 и 35.9% от предприятията.
В търговията понижението е с 2.5 пункта. По отношение на продажните цени търговците предвиждат известно повишение през следващите три месеца.
Съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ намалява с 4.5 пункта в резултат на по-неблагоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията.У