Предвиждат се структурни реформи в Агенция „Митници" (АМ). Извършен е функционален анализ на дейностите, осъществявани от митническите учреждения, в резултат на който са установени наличието на административни структури със значително намален обем на дейности и неадекватно съотношение между използваните ресурси и постигнатите резултати. Това заявява финансовият министър Владислав Горанов в отговор на депутатски въпрос за това дали се предвиждат структурни реформи в Агенция „Митници", предаде БГНЕС.

Отстраняването на констатираните недостатъци следва да бъде постигнато чрез преструктурирането на митническите учреждения. Направен е и анализ на финансовите резултати на отделните митнически учреждения, обема на работа и извършените контролни действия.

Предвижданите структурни промени се изразяват в създаване на нови териториални структури в Агенция „Митници", както и законова възможност в Централно митническо управление на агенцията да бъде създадена главна дирекция в съответствие с чл. 4, ал. 2 от Закона за администрацията, с оглед по-добра координация, ръководство и контрол при осъществяване на приоритетни функции и задачи на АМ във връзка с осигуряване защита на икономическите и финансовите интереси, както и във връзка със засилване на митническия контрол в областта на митническите, акцизните и валутните нарушения и престъпления, добавя министърът.

Целите, които се поставят с предвижданата структурна реформа в Агенция „Митници", са: повишаване на събираемостта на публичните държавни вземания, събирани от Агенция „Митници", в резултат на оптимизация и засилен контрол в областта на митническите, акцизните и валутните нарушения и престъпления; повишаване на ефективността на работата на митническите учреждения, в това число и ефективността при осъществяване на митническия контрол и надзор; оптимизиране на общата и специализираната администрация; постигане на по-голяма ефективност и ефикасност при управлението на човешките ресурси в администрацията; подобряване качеството на човешките ресурси, вследствие на активна квалификационна политика на АМ; укрепване на интегритета на митническите служители и повишаване на ефективността на борбата с корупцията; Повишаване на качеството на административния капацитет и по-качествено обслужване на обществения и икономическия интерес на страната.

Очакваните ефекти от преструктурирането са подобряване на държавната политика в областта на противодействието на митническите, валутните и акцизните нарушения и престъпления, на незаконния трафик на наркотични вещества, прекурсори, оръжия и изделия, и технологии с двойна употреба и на защита права върху интелектуална собственост, което от своя страна е един от основните приоритети, залегнал в Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 година.

С реализирането на тези структурни промени ще се създадат възможности за по-добра координация, ръководство и контрол при осъществяване на основните функции и задачи на Агенция „Митници". Структурните реформи се предвиждат и с оглед големия обем от задачи, изпълнявани от митническата администрация, свързани с осигуряване спазването на изискванията на националното и съюзното законодателство, подчертава Горанов.

Той отбелязва още, че с реформата ще се постигне облекчаване на администрацията от излишни структури, повишаване на качеството на административния капацитет и оптимизиране на вертикалната организационна структура, увеличаване на оперативния състав за сметка на ръководните кадри, повишаване на ефективността на работа на митническите учреждения, оптимизиране на натовареността на митническите служители, увеличаване на приходите в резултат на засилените контролни функции.

На въпроса има ли развитие на предложението от 43-тото Народно събрание за сливането на Агенция „Митници и НАП", Горанов отговаря, че към настоящия момент не се предвижда сливане на посочените две администрации.