Кредитно-спестовна кооперация „Русенска популярна каса“ е вече в несъстоятелност, става ясно от решение на Русенския окръжен съд, взето на 15 октомври. Магистратите назначават за временен синдик Тихомир Тодоров и насрочват първо събрание на кредиторите за 13 ноември. 
Решението е вписано в Търговския регистър на 19 октомври и може да се обжалва в 7-дневен срок, т.е. до 26 октомври. Както „Утро“ писа, група кооператори възразяват срещу процедурата по несъстоятелност. Те имат още няколко дни, за да обжалват решението пред Апелативния съд във Велико Търново.
Русенският окръжен съд определя за начална дата на неплатежоспособността 30 април 2018 г., когато кооперацията окончателно е прекратила работа. Датата е решаваща за съдбата на множеството съдебни дела, които член-кооператори водят срещу касата. От лятото насам, когато беше внесена молбата за поставяне в несъстоятелност на РПК, те са повече от десет, половината от които започнати през последния месец. Тези, стартирали след 30 април 2018 г., ще трябва да бъдат прекратени от съда заради започналата процедура по несъстоятелност.
Общото събрание на кредиторите трябва да избере постоянен синдик на дружеството и да набележи план за бъдещето - оздравителна програма или разпродаване на наличните активи за погасяване на задълженията и последваща ликвидация. Съдейки по заключенията на вещото лице и данните от изготвената икономическа експертиза, първият вариант изглежда изключително нереалистичен. 
Към 31 декември 2017 г. задълженията на РПК са в общ размер 7 401 656 лева, а сумата от всички активи - 3 944 624 лева. За четири месеца дупката от 3,5 млн. лева намалява до 2,8 млн. Към 30 април задълженията са за 5 679 488 лева, всичките краткосрочни, които трябва да се погасят в срок до 1 година. А активите вече са 2 851 481 лева. Това са основно дългосрочни финансови активи (1,05 млн. лева) и краткотрайни активи (1,62 млн. лева), които лесно могат да се превърнат в пари. Поради заведени дела срещу касата обаче на 24 април 2018 г. е наложен запор на разплащателната сметка на кооперацията и плащанията са спрени на 30 април.
Така че твърденията на председателя на РПК Юрий Дудев, че тези дела са причина за фалита на касата, имат основания. Но кооператорите също са имали пълно основание да започнат тези дела, защото е било ясно, че парите все някога ще свършат и първите ще си получат вложенията, а последните - не. Остават въпросите по какъв начин са употребени тези привлечени от кооператорите средства, така че да се получи тази дупка от 3 млн. лева между активите и пасивите. Касата набира депозити и отпуска заеми подобно на банка, макар да работи по закона за кооперациите. И за да натрупа такава огромна загуба, трябва да е финансирала изключително лоши инвестиции или да е натрупала много несъбираеми кредити без съответстващи обезпечения срещу тях. За тази хипотеза говори отчетената загуба от обезценка на вземания - 4,478 млн. лева към 31.12.2015 г. На тези въпроси може да отговори само детайлен анализ на дейността в последните години, който кооператорите, които са и кредитори, могат да решат да бъде извършен на предстоящото събрание. 
 Както става ясно от документите, стотици русенци са вложили парите си в „Русенска популярна каса“ заради по-високите лихви. Схемата беше следната: ставаш кооператор с някакво дялово участие, след което правиш допълнителни вноски за десетки хиляди лева. Тях касата може да използва при осъществяване на дейността си срещу задължението да ги върне изцяло или на части при поискване от титуляра вносител заедно с договорената лихва. С набраните суми се отпускат заеми, с доходността от които се покриват лихвите по новопривлечените средства. Така поне би трябвало да бъде. 
Пикът за кооперацията бе достигнат през 2013 г., когато привлечените средства надхвърлят 10 млн. лева. В периода 2008-2013 г. се отчитат печалби от по 1,5 млн. лева годишно. След това нещо рязко се променя. През 2014 г. загубата е 1,25 млн. лева, на следващата година - 2,39 млн. лева, а през 2016-а - 2,9 млн. лева. А неплатежоспособността на касата е неизбежна още от първия момент, в който работите тръгнат на зле и хората тръгнат да си теглят парите. В условията за приемане на допълнителните вноски е записано, че депозитите трябва да бъдат изплатени веднага при поискване. Което поставя кооперацията в постоянен риск от фалит, тъй като няма как дългосрочни заеми и инвестиции да бъдат осребрени веднага, поне не без огромни загуби. Рискована схема, обречена на провал още при стартирането си, но приета от всичките стотици кооператори.